ഇതി താനഖിലേശ്വരോ (ധനാശി)

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

ഇതി താനഖിലേശ്വരോ നിഗദ്യ

കുതുകീ സാദരമത്ര മിത്രവർഗ്ഗൈഃ

സുതരാമഥ സാകമാത്തമോദം

ദിതിജാതാടവിപാവകോ ന്യവാത്സീൽ

സുന്ദരീസ്വയം‌വരം സമാപ്തം