ഇണ്ടലെന്നിയേ നിന്റെ

രാഗം: 

കാനക്കുറുഞി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഘടോൽ‌ക്കചൻ

ഇണ്ടലെന്നിയേ നിന്റെ വീക്ഷണം

കൊണ്ടു സോദരാ! മോദമെത്രയും

ഉണ്ടു വേളിയദ്ദ്വാരകാപുരേ കണ്ടുകൊൾവതിന്നും ഗമിക്കണം