ആരെടാ മദാജ്ഞവിട്ടു 

രാഗം: 

ആഹരി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വജ്രദംഷ്ട്രൻ

ഇതി മനസി സ മത്വാ വജ്രദംഷ്ട്രാഭിധാനഃ

പവനജസൂതഭൃത്യോ രാക്ഷസാധീശ്വരോസൗ

തദനും ബത നിഷണ്ഡോ വിക്രമീ പാർത്ഥസൂനും

സവിധമുപഗതം തം ചാപപാണിം വ്യഭാണീൽ

ആരെടാ മദാജ്ഞവിട്ടു നേരേയിങ്ങണഞ്ഞീടുന്ന

പൂരുഷാധമേന്ദ്രമൂഢനാരിതൊരു ദുർമ്മതേ

മർത്ത്യകീട! നില്ലുനില്ലെടാ നിന്നെയിന്നു മൃത്യുവിന്നു നൽകുവൻ ദൃഢം