അന്തരമെന്നിയേ കേൾപ്പിനേവമെൻപക്ഷം

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സുന്ദരീസ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അഭിമന്യു

അന്തരമെന്നിയേ കേൾപ്പിനേവമെൻപക്ഷം

അന്തരമെന്നിയേ കേൾപ്പിൻ!

ഉഗ്രപരാക്രമി മാരുതി സത്യാൽ നിഗ്രഹിയാതിവനെത്തരസാ നാം

വിഗ്രഹമതിലിഹ വെന്നു വിവാഹം

വ്യഗതഹീനം ചെയ്‌വതു യോഗ്യം