വ്യാജമിഹ ചെയ്യുമോ ഞാൻ

രാഗം: 

നീലാംബരി

താളം: 

ചെമ്പ 20 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

സുഭദ്രാഹരണം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

വ്യാജമിഹ ചെയ്യുമോ ഞാൻ നിന്നരികിൽ

സർവ്വദാ വസിക്കയല്ലേ അവനുടയ

ബാഹുബലമുണ്ടോ ശിവശിവ!

വിപൃഥു സഹിക്കുമോ?

(സഹിക്കുന്നു – എന്ന് പാഠഭേദം)