വൈവാഹകർമ്മം അധുനാ

രാഗം: 

നീലാംബരി

താളം: 

ചെമ്പ 20 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

സുഭദ്രാഹരണം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

വൈവാഹകർമ്മം അധുനാ വിധിവിഹിതം

വൈധവ്യദീക്ഷ വരുമല്ലോ സുദതിയുടെ

എന്നതു നിനയ്ക്കിലവൻ വദ്ധ്യനല്ലല്ലോ