വത്സ ഘടോൽക്കച

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

സുഭദ്രാഹരണം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അര്‍ജ്ജുനന്‍

വത്സ ഘടോൽക്കച മൽസഹജോപമ!

ത്വൽ സഹായം സുഭഗം

ഉത്സുകമോടെ ഗമിക്ക നാം നമ്മുടെ

പത്തനം തന്നിലുദാര ഗുണൗഘം

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഘടോൽക്കചനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവരും പോകുന്നു.