രാമ മനോഹര ഭീമഗുണാലയ

രാഗം: 

ഭൂപാളം

താളം: 

ചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

സുഭദ്രാഹരണം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ധർമ്മപുത്രർ

രാമ മനോഹര ഭീമഗുണാലയ

രാജീവായതലോചന വന്ദേ

വന്ദേ മാധവ! നിൻപദയുഗളം

ജയതം സുമധുര ചാരുശരീര