രംഗം 5 ദ്വാരക ഇന്ദ്രൻ സംന്യാസി അർജ്ജുനസമീപം

ആട്ടക്കഥ: 

സുഭദ്രാഹരണം