രംഗം 4 ദ്വാരക ശ്രീകൃഷ്ണസന്നിധി

ആട്ടക്കഥ: 

സുഭദ്രാഹരണം