രംഗം 3 ദ്വാരക ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഗൃഹം

ആട്ടക്കഥ: 

സുഭദ്രാഹരണം