രംഗം 15 രൈവതക പർവ്വതത്തിലെ യുദ്ധക്കളം

ആട്ടക്കഥ: 

സുഭദ്രാഹരണം