രംഗം 14 വിവിദൻ സുഭദ്രയെ കൊണ്ട് പോകുന്നു

ആട്ടക്കഥ: 

സുഭദ്രാഹരണം