യാദവശിഖാമണേ

രാഗം: 

മലഹരി

താളം: 

ചെമ്പ 20 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

സുഭദ്രാഹരണം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഇന്ദ്രൻ

യാദവശിഖാമണേ!  മായയാൽ ഞങ്ങളെ

മോഹാംബുധാവജിത, താഴ്ത്തുന്നിതല്ലോ

ദേവകീതനൂജയാം ദേവ തവ സോദരിയെ

സാദരം മമ താനയനർജ്ജുനനു  നൽകഹോ

കിം ഭോ സുഖം സുമുഖാ കിം ഭോ സുഖം

ലോകേശ സുമതേ ലോകേശ സുമതേ