യാദവശിഖാമണേ സോദരമഹാത്മൻ

രാഗം: 

ദേവഗാന്ധാരം

താളം: 

ചെമ്പ 20 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

സുഭദ്രാഹരണം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

യാദവശിഖാമണേ സോദരമഹാത്മൻ

അഗ്രജ! വൃകോദര സോദരൻ തന്നുടെ

വീര്യഭുജസാരങ്ങൾ കാൺക കാൺക

വപ്രങ്ങളിൽ കഠിനമസ്ത്രം തറച്ചു ബത

ക്ഷിപ്രം വിറച്ചു വിലസീടുന്നു കാൺക

യുദ്ധാജിരത്തിങ്കലെങ്ങുമില്ലാ വിഭോ!

യോദ്ധാക്കൾ തങ്ങടെ രുധിരാലേശം

നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ സ്നേഹവും കാൺക നീ

തുംഗബലമവനുടെ യുദ്ധമതിസുഭഗം