ഭീമപുത്രൻ ഘടോൽക്കചൻ

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സുഭദ്രാഹരണം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഘടോൽ‌ക്കചൻ

ഭീമപുത്രൻ ഘടോൽക്കചൻ

ഭീമബലമുള്ളവൻ ഞാൻ

ഭീമയുധി കൊന്നു നിന്നെ ഭാമിനിയെപ്പാലിപ്പൻ