പോരും പോരും ദുർവാക്യങ്ങൾ

രാഗം: 

വേകട (ബേകട)

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

സുഭദ്രാഹരണം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അര്‍ജ്ജുനന്‍

പോരും പോരും ദുർവാക്യങ്ങൾ ഭീരുവല്ലോ നീ മമ

ഭാര്യയെ വിടുമോ ഏഷാ ഭീഷണി കൂടാ

കേസരിക്കു ജംബുകത്തെ ഭീതിയുണ്ടാമോ- തവ

കൂട്ടമോടെ വന്നാലെന്തു കോട്ടം കേട്ടാലും