പൂന്തേൻമൊഴി വരിക സന്തപിക്കൊല്ലാ

രാഗം: 

നാഥനാമാഗ്രി

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

സുഭദ്രാഹരണം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഇന്ദ്രാണി (ശചി)

പൂന്തേൻമൊഴി, വരിക സന്തപിക്കൊല്ലാ

സന്തോഷമുൾക്കൊണ്ടു പോക നാമിപ്പോൾ

വൈവാഹകാലമിഹ വന്നു മൃദുശീലേ!

മംഗല്യസ്നാനമാം വേലയും വന്നു

കൂരിരുളിനോടിടയും  ചാരുചികരം മൃദു-

വേർപേടുത്തമരസുമദാമണിയേണം

ചിത്രതരമാകിയൊരു ചിത്രകം നിന്നുടെ

പുത്രി, വിലസീടണം ബാലേന്ദുഫാലേ!

ഭൂഷാവിശേഷമിഹ ദോഷലവഹീനം

ഭൂഷയാമ്യദ്യ  തവ വേഷമലസാംഗി!