പങ്കജവിലോലനേത്രേ

രാഗം: 

എരിക്കലകാമോദരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സുഭദ്രാഹരണം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അര്‍ജ്ജുനന്‍

പങ്കജവിലോലനേത്രേ! നമ്മുടെ നഗരമല്ലൊ

കമ്രമായ വപ്രങ്ങൾ നീ നന്മയോടു കാൺക ബാലേ!

എന്നാലിനി വൈകരുതേ മെല്ലവേ ഗമിച്ചാലും

അല്ലലെല്ലാമകന്നിതോ ഉൽപ്പലവിലോലനേത്രേ!

ധന്യയാകും യാജ്ഞസേനി തന്നുടെ നിലയമല്ലൊ

അന്യഭാഗേ വിളങ്ങുന്നു ചെന്നു മുന്നേ നമിച്ചാലും