നില്ലുനില്ലെടാ നില്ലായ്കിൽ 

രാഗം: 

സാരംഗം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

സുഭദ്രാഹരണം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അര്‍ജ്ജുനന്‍

നില്ലുനില്ലെടാ നില്ലായ്കിൽ കൊല്ലുവൻ

കൊല്ലുവാൻ മടിയില്ലാത്തവീരൻ ഞാൻ