താത വന്ദേഹം നിൻ പാദാംബുജം

രാഗം: 

കാനക്കുറുഞി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സുഭദ്രാഹരണം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അര്‍ജ്ജുനന്‍

താത! വന്ദേഹം നിൻ പാദാംബുജം

പാകശാസന പാവനമൂർത്തേ!

താത! നിൻ വാചാ പോകുന്നേനിപ്പോൾ

സ്നാനത്തിനായി സ്നേഹംബുരാശേ!