ക്ഷത്രിയകിശോരകൻ

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ചെമ്പ 10 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

സുഭദ്രാഹരണം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബലരാമൻ

ക്ഷത്രിയകിശോരകൻ ക്ഷുദ്രനവനെത്രയും

ഭിക്ഷുവേഷം ബഹു ശിക്ഷയല്ലോ

ഇക്ഷണമവൻ കഥകൾ ഇക്ഷിതിയിലില്ലെന്നും

ത്വല്പക്ഷപാതിയെ ശിക്ഷ ചെയ് വൻ