കൃഷ്ണ തവ സമ്മതം

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ചെമ്പ 10 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

സുഭദ്രാഹരണം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബലരാമൻ

കൃഷ്ണ! തവ സമ്മതം മാത്രമുണ്ടായിതോ

തൃഷ്ണകൊണ്ടാശ്ശഠൻ മാത്രം കഥിച്ചിതോ?

കഥയ കഥയാദരാൽ വിപൃഥുവുമറിഞ്ഞിതോ?

എന്തു ബന്ധം സഖേ തോറ്റോടുവാൻ?