കിം ഭോ സുഖം സുഭഗാ

രാഗം: 

ബിലഹരി

താളം: 

ചെമ്പ 20 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

സുഭദ്രാഹരണം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

പദ്മനാഭനഥ ഭാമയോടുമലസാംഗി  ഭാമിനി വിദർഭജാ-

ദേവിയോടുമതികൗതുകേന വസുദേവരോടുമുടനഞ്ജസാ

ദേവകീച യദുവീരരിൽ  ചിലരുമായി രാജപുരമേയിവാ-

നാഗതം  വലനിഷൂദനം വചനമാദദേ കലിതഗൗരവം

കിം ഭോ സുഖം സുഭഗാ ദേവേശ  സുമതേ!

അംഭോധിഗംഭീര ജംഭമദഹാരിൻ!

അദ്യ തവ തേജസാ വിദ്യോതമാനമിദം

സദ്യോ ഗൃഹം മമ ഹി പൂതമായി വിഭോ!

ദേവമുനിവൃന്ദവും വന്നതും നമ്മുടെയ

വൈഭവം കൊണ്ടല്ലാ നിൻ കൃപയിതല്ലോ