കമനീയാകൃതേ കേട്ടാലുമെൻ

രാഗം: 

എരിക്കലകാമോദരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സുഭദ്രാഹരണം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സുഭദ്ര

കമനീയാകൃതേ! കേട്ടാലുമെൻ പ്രാണനാഥ!

കമനനീയാകൃതേ കേട്ടാലും

ഉത്തുംഗസൗധങ്ങളോടുമുദ്യാന നികരത്തോടും

അത്യുദാരം ശോഭിക്കുന്ന പത്തനം നമ്മുടെ മുന്നിൽ