എന്തൊരു വരമിനിവേണ്ടു

രാഗം: 

ഭൂപാളം

താളം: 

ചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

സുഭദ്രാഹരണം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബലരാമൻ

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

എന്തൊരു വരമിനിവേണ്ടു മഹാത്മൻ

പോകുന്നേനിനി ഞങ്ങളിദാനീം

ഈക്ഷേസുരവരനന്ദന മേലിൽ

ജയതം സുമധുര ചാരുസുശീല!

സുഭദ്രാഹരണം സമാപ്തം.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

രാമകൃഷ്ണന്മാർ ഒന്നിച്ച് ഒറ്റക്കാൽ ചവിട്ടി പദം. ശേഷം സ്ത്രീധനാദികൾ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ച് രാമകൃഷ്ണന്മാർ യാത്രയാകുന്നു.

തിരശ്ശീല