എങ്കിലവനെ ക്ഷണാൽ

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ചെമ്പ 10 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

സുഭദ്രാഹരണം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബലരാമൻ

എങ്കിലവനെ ക്ഷണം ബന്ധു തവ എങ്കിലും

ബന്ധുമിച്ഛാമ്യഹം ഹന്ത ഭോ ഭോ!

അന്തരമിതിന്നു നഹി സിന്ധുരവിരോധവും

കേസരി സഹിക്കുമോ മാധവ സഖേ!