ആശുഗം കൊണ്ടവനാകെ

രാഗം: 

മോഹനം

താളം: 

മുറിയടന്ത

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബ്രാഹ്മണൻ

ആശുഗം കൊണ്ടവനാകെജ്ജയിച്ചെടോ!

ആശുവന്നാനിവിടെയന്നേരം

പാഞ്ഞങ്ങടുത്താൻ വിപൃഥുവും കൂട്ടരും

ആകെജ്ജയിച്ചാനവൻ ക്ഷണേന

അർത്ഥം: 

എടോ, അസ്ത്രംകൊണ്ട് സകലരേയും ജയിച്ച് അവന്‍ പെട്ടന്ന് ഇവിടെ വന്നു. അന്നേരം വിപൃഥുവും കൂട്ടരും പാഞ്ഞടുത്തു. അവരെയൊക്കെ അവന്‍ ക്ഷണത്തില്‍ ജയിച്ചു.