ആരെടാ മൂഢാ വാടാ

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

സുഭദ്രാഹരണം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഘടോൽ‌ക്കചൻ

ആക്രന്ദിതം തദ്വനസീമ്നി ശൃണ്വൻ

ഘടോല്ല്ക്കചസ്താവദുപേത്യ മാനീ

ഹരന്തമേനാം ചികുരേ ഗൃഹീത്വാ

രണോദ്ഭടസ്തം വിവിദം ബഭാഷേ

ആരെടാ മൂഢാ വാടാ കൂടാ നിൻ കപടങ്ങൾ

നിൽക്ക നിൽക്ക മർക്കട രേ! തർക്കമില്ല തസ്കരിപ്പാൻ

കണ്ണൻ തന്റെ സോദരിയെ

പൊണ്ണാ വെടിഞ്ഞുകൊൾക