ആരിതാരിതു നീലാംബരനുടെ

രാഗം: 

സാരംഗം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

സുഭദ്രാഹരണം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കിങ്കരൻ(ന്മാർ)

ഇത്ഥം ഘോരതരം നിശമ്യ വചനം ദ്വാരസ്ഥിതാസ്തേ ഭടാ

ബദ്ധാടോപമണഞ്ഞു ഹന്ത! നിഭൃതം ഗൃഹ്ണീതബദ്ധ്നീത ഭോ!

എന്നീവണ്ണമുരച്ചു വില്ലുമുടനേ കുത്തിക്കുലച്ചാകവേ

വാചാലാശ്ചപലാസ്സുരേന്ദ്രതനയം വാചന്തമൂചുസ്തദാ

ആരിതാരിതു നീലാംബരനുടെ

സോദരിയെ ഹഠേന ഹരിച്ചതും?