അന്ധകേശന്മാരാരുമില്ലാത്തപ്പോൾ

രാഗം: 

സാരംഗം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

സുഭദ്രാഹരണം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കിങ്കരൻ(ന്മാർ)

അന്ധകേശന്മാരാരുമില്ലാത്തപ്പോൾ

ബന്ധുരാംഗിയെക്കട്ട ജളാത്മൻ