സൽഗുണാംബുധേ

രാഗം: 

മോഹനം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

സൽഗുണാംബുധേ! തവ സൽക്കാരമൊക്കെയിപ്പോൾ

ഉൾക്കൊണ്ടമോദമോടും കൈക്കിണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ

തെല്ലുമേ താമസിക്കാവല്ല മേ മൽപുരിയിൽ

ചെല്ലേണമിന്നുതന്നെ കില്ലതിനില്ല സഖേ!

നക്തഞ്ചരേന്ദ്ര! മമ ഭക്തനായീടും ഭവാൻ

സൗഖ്യമോടിഹ രക്ഷോ മുഖ്യനായി വാഴ്ക ചിരം

ഉഗ്രവിക്രമന്മാരാം സുഗ്രീവാദ്യരുമിനി

ചിക്കെന്നു നിജപുരി പുക്കു വാഴട്ടേ സുഖം