സുരരാജസൂതനന്ദന

രാഗം: 

നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സുഗ്രീവൻ

മുദാ വിദിത്വാ മനുജാധിപാജ്ഞാ-

മുദാരധീസ്സർവജനേംഗിതജ്ഞഃ

സദാംഗദാലംകൃതമുന്നതാംഗം

തദാംഗദം പ്രാഹ മഹാൻ കപീന്ദ്രഃ

സുരരാജസൂതനന്ദന! സൂക്തി മേ കേൾക്ക

സുജനമാനസാനന്ദന!

ഗജരാജഗതി രാജദ്വിജരാജമുഖി സീതാ

സുദതി വാനരവനിതമാർതതി

സപദി കാണ്മതിനറിക വാഞ്ഛതി

കരുത്തേറ്റം പെരുത്ത വാനരത്താന്മാർ പുരത്തിലും

ഉരത്ത വന്മരത്തിലും തരത്തിൽ കന്ദരത്തിലും

മരുവീടും നിജരമണിമാർകളെ

വിരവിലൻപിനൊടാനയിപ്പതി-

നരുളുകെൻ പ്രിയ രുമയെ ഞാനിഹ

കരുണയോടു നയിക്കുവേൻ സുത!

നിനക്കെൻ ശാസനത്തെ നീ ക്ഷണത്തിൽത്താൻ നടത്തേണം

തനിച്ചു നിൻ ജനത്തേയും നയിച്ചാലും ഗമിച്ചാലും

വിനയവാരിധി കലശവാരിധിതനയ

സന്മതി തനയ! നിന്നുടെ

ജനനി നിർമ്മലവനിതമാർമണി

കനകമാലികതാഞ്ച നീ നയ