ശ്രീരമചന്ദ്രവചനാമൃത വർഷമൂലം

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

ശ്രീരമചന്ദ്രവചനാമൃത വർഷമൂലം

പാരാതടങ്ങി ഹൃദി ലക്ഷ്മണ കോപവഹ്നി

താരാർ മകൾക്കുമഥ താപമയാഗ്നി കെട്ടുൾ-

ത്താരാശു മോദമൊടുമൊത്തു തെളിഞ്ഞു പാരം

തിരശ്ശീല