ശ്രീമൻ കൃപയാ മൽ ജീവരക്ഷ

രാഗം: 

സാവേരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭരതൻ

ശ്രീമൻ! കൃപയാ മൽ ജീവരക്ഷ ചെയ്‌വാൻ

സാമോദം വന്ന ഭവാൻ, സാക്ഷാൽ

ശ്രീമാധവൻ താനോ? ശ്രീമഹാദേവനോ?

ശ്രീമാനാം ദേവേന്ദ്രനോ? മനുജനോ?

ഹേ മതിമൻ! ത്വരിതം വദ വദ രാമചന്ദ്രചരിതം

സൽ കൃപാബ്ധേ! പ്രാണരക്ഷണത്തിനുണ്ടോ

നിഷ്കൃതി തക്കതായി? തവ

സൽക്രിയയ്ക്കിന്നു ഞാനിക്കണ്ട ലോകത്തെ-

യൊക്കെയും തന്നീടിലും മതിയാമോ?

മാനവമൗലിയാം മാമകപൂർവ്വജൻ

വാനരവീരരോടും, യാതു-

ധാനവരോടും കൂടി വന്നീടാൻ നി-

ദാനമെന്തെന്നറിവാൻ കൊതിയ്ക്കുന്നേൻ