വേണ്ടാ ഖേദം വെറുതേ

രാഗം: 

കാമോദരി

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഹനൂമാൻ

വേണ്ടാ ഖേദം വെറുതേ, ഹൃദി മോദം-

പൂണ്ടുകൊൾക സുമതേ!

കൊണ്ടൽവർണ്ണൻ രാമൻ കാന്തയോടും വന്നി-

ട്ടുണ്ടിഹ ലക്ഷ്മണനും ഗുണാംബുധേ

വിശ്രമാർത്ഥം ഭരദ്വാജമുനിയുടെ

ആശ്രമം തന്നിലിപ്പോൾ, സുഖം

ആശ്രിതവത്സലൻ വാഴുന്നു, ലോകൈക-

വിശ്രുതൻ രാമചന്ദ്രൻ ഗുണാംബുധേ!

സന്ദേഹം വേണ്ട ഹേ! സുന്ദരാംഗൻ രാമൻ

സുന്ദരീസീതയോടും, പിന്നെ-

തന്നുടെ സോദരൻ തന്നോടുമൊന്നിച്ചു

വന്നീടുമിങ്ങു നാളെ, ഗുണാംബുധേ!

ഒന്നിച്ചു വാനരവൃന്ദങ്ങളും പാരം

നന്ദിച്ചു രാക്ഷസരും പിന്നെ-

കുന്നിച്ചു മോദാൽ തൽ ഭാര്യമാരുമെല്ലാം

വന്നിട്ടുണ്ടെന്നറിക ഗുണാംബുധേ!