രാമ രാമ രമാപതേ ധരണീപതേ

രാഗം: 

ഭൂപാളം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

രാമ! രാമ! രമാപതേ! ധരണീപതേ! കരുണാനിധേ!

രജനിചരകുല വിപിനദവ ദഹനായ ദേവ നമോസ്തുതേ

ശത്രുപീഡജഗത്രയത്തിനമർത്തു കാത്തരുളും വിഭോ

ശരണമിഹ മമ വരദ! തവ ചരണങ്ങളേവ നമോസ്തുതേ