രംഗം 9 ഗുഹന്റെ വീട്

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

പേടിച്ചരണ്ട മുക്കുവർ ഓടി ചെന്ന് മുക്കുവത്തലവനായ ഗുഹനോട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. മുക്കുവരെ പിൻതുടർന്ന് ഹനൂമാനും എത്തുന്നു. അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം ആശയം കൈമാറുന്നു.