രംഗം 7 ഭരദ്വാജാശ്രമം

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

ശ്രീരാമാദികൾ യാത്രചെയ്ത് ഭരദ്വാജമഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ എത്തുന്നു. രാത്രി അവിടെ കൂടുന്നു.