രംഗം 6 കിഷ്കിന്ധ സീതയും താരയും

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

ശ്രീരാമാദികൾ കിഷ്കിന്ധയിൽ ഇറങ്ങി താരയേയും മറ്റ് വാനരസ്ത്രീകളേയും കാണുന്നു.