രംഗം 3 വിഭീഷണന്റെ രാജധാനി

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

വിഭീഷണനോടു പുഷ്പകവിമാനവുമായി ചെല്ലാൻ ഉള്ള ശ്രീരാമകൽപ്പന ഹനൂമാൻ വിഭീഷണനെ അറിയിക്കുന്നു.