രംഗം 12 അയോദ്ധ്യ പട്ടാഭിഷേകം

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

ഭരതൻ ശ്രീരാമനു രാജ്യം ഒഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നു. പട്ടാഭിഷേകം. കഥ അവസാനിക്കുന്നു.