രംഗം 10 അയോദ്ധ്യാരാജധാനി

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

ഭക്തിനിർഭരമായി ഈ രംഗം അവതരിപ്പിക്കുക പതിവുണ്ട്. അയോദ്ധ്യയിൽ, രാമനെ കാത്ത് കാത്ത് മടുത്ത ഭരതൻ, അവസാനം തീക്കുണ്ഡത്തിൽ ചാടി ആത്മാഹുതിയ്ക്ക് മുതിരുന്നു. ഹനൂമാൻ ആ സമയം പ്രവേശിച്ച് തടയുന്നു. രാമന്റെ വാർത്തകൾ ചൊല്ലുന്നു. ആ സമയം വിമാനത്തിൽ ശ്രീരാമാദികൾ വരുന്നതായി കാണുന്നു.

ഭരതന്റെ പാദുകപൂജ അരങ്ങത്ത് പതിവുണ്ട്.