രംഗം 1 ലങ്ക 

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

വനവാസം അവസാനിച്ച് പിറ്റേദിവസം എന്ന് കണക്കാക്കാം. യുദ്ധമൊക്കെ തീർന്നിരിക്കുന്നു. സീതയെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു.