മാമക ജനനീ

രാഗം: 

തോടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

മാമക ജനനീ! ത്വല്പാദാംഭോജം

രാമൻ ഞാനിതാ തൊഴുന്നേൻ

കോമളാശയേ! തെല്ലുമാമയമിനി വേണ്ട

ശ്രീമതി! തവ പുണ്യാൽ ക്ഷേമമോടു വന്നേൻ ഞാൻ