മാന്യഗുണവാരിധേ മന്നവകുമാര

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഹനൂമാൻ

ശിഷ്ടാത്മാവേവമോതീട്ടതുവിധമഖിലംചെയ്തു ശത്രുഘ്നനപ്പോൾ

പുഷ്ടാനന്ദം കലർന്നൂ ജനികളഥ മാലോകരിൽ ശോകമറ്റു

പട്ടാളക്കാരുമെല്ലാം പരിചിനൊടു പുറപ്പെട്ട നേരത്തു വാനിൽ

തുഷ്ട്യാ കോലാഹലം കേട്ടരുളി ഭരതനോടാത്മരൂപീ ഹനൂമാൻ

മാന്യഗുണവാരിധേ! മന്നവകുമാര!

ഉന്നതമാഹാഘോഷമൊന്നിതാ കേൾക്കുന്നു

ഒപ്പമുടനംബുധികളൊന്നായ് ഭവിയ്കയോ?

കെൽപ്പിനൊടു കൽപ്പാന്തകാലം ഭവിയ്ക്കയോ?

പാരിച്ചമോദമകതാരിൽ കലർന്നു കപി-

വീരരലറുന്നതെ ഘോരനാദം ദൃഢം

അരിയ രവമിങ്ങിതാ അരമരമടുക്കുന്നു

വിരവിലിഹ ദേവനുടെ വരവായി നിർണ്ണയം

വാനിലിത രാമസുരയാനമതിശോഭനം

മാനിച്ചു കാൺക ഹേ മാനവേന്ദ്രാത്മജാ!

ശ്രീരാമനങ്ങു നിജദാരാന്വിതം മുദാ

സ്വൈരം വിളങ്ങുന്നു സോദരസമേതം

ശ്രീരാമ! രാമ! ജയ സീതാഭിരാമ! ജയ

ലോകാഭിരാമ! കരുണാകര! തൊഴുന്നേൻ