മംഗളസ്തുതരാം മനുകുലപുംഗവരേ

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വസിഷ്ഠൻ

ഇത്ഥം മാതൃജനങ്ങൾതൻ തനയരോടൊന്നിച്ചിരുന്നീടവേ

തത്രാഗത്യ മഹാമുനീശ്വരകുലശ്രേഷ്ഠൻ വസിഷ്ഠൻ മുദാ

ഭക്ത്യാ വീണു നമിച്ചു രാമഭരതന്മാരോടു പാരിച്ചെഴും

പ്രീത്യാ പ്രാഹ രഘുദ്വഹാന്വയ ഗുരൂർദ്ധന്യൻ പ്രസന്നാശയൻ

മംഗളസ്തുതരാം മനുകുലപുംഗവരേ! സതതം

അനുഃ ഭംഗമെന്യേ രാജ്യഭാരമിനി മേലിൽ

ഭംഗ്യാ ശ്രീരാമൻ തന്നേ ഭരിയ്ക്കേണം

രാഷ്ട്രം ഭരത! നീ ജ്യേഷ്ഠനു സാദരം

വിട്ടുകൊടുത്തീടുക പരം-

ശ്രേഷ്ഠനവനിനി തുഷ്ട്യാ ചൊല്ലും മൊഴി

കേട്ടു നടന്നീടുക ഭവാൻ സദാ