പ്രിയതമ! കേൾക്ക നീ

രാഗം: 

ആനന്ദഭൈരവി

താളം: 

ചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സരമ

പ്രിയതമ! കേൾക്ക നീ

പ്രിയതയോടെൻ വചനം

നയവിനയ വാരിധേ!

നക്തഞ്ചരേശ്വര!

ശ്രീരമചന്ദ്രൻ തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടുഭവാൻ

പാരാതെ ലങ്കേശനായ് സ്വൈരം വാഴുന്നതിപ്പോൾ

ത്വൽക്കാന്തയാകുമെനിക്കിക്കാലമോർത്തു കണ്ടാൽ

ദുഃഖാർത്തിക്കവകാശമുൾക്കാമ്പിലില്ല തെല്ലും

കഷ്ടമെങ്കിലും ഇന്നു ശിഷ്ടയാം സീതാദേവി

വിട്ടുപോവതോർത്തുള്ളം പൊട്ടുന്നു പാരമയ്യോ

സങ്കടമറ്റൊരഹസ്സെങ്കിലും ദേവിയിഹ

തൻകാന്തനൊത്തു വാഴ്വതെൻ‌ കണ്ണാൽ കണ്ടില്ലല്ലൊ