പൊയ്യല്ലേ ഏവം ചെയ്യല്ലേ

രാഗം: 

ആനന്ദഭൈരവി

താളം: 

ചെമ്പട 16 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശത്രുഘ്നൻ

പൊയ്യല്ലേ ഏവം ചെയ്യല്ലേ

അയ്യോ! ഇതിലൊന്നും ചെയ്‌വാ-

നിയ്യുള്ളോനാളല്ലേ തെല്ലും

തീയിലെങ്കിലായതിങ്കലഹമപി

മെയ്യൊഴിപ്പനീയ്യലെന്ന വിധമിഹ

ജ്യേഷ്ഠ! മേ വാക്യം കേട്ടാലും

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഭരതൻ തീക്കുണ്ഡത്തിൽ ആത്മാഹുതിയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു. ഹനൂമാൻ പ്രവേശിച്ച് തടയുന്നു. ഹനൂമാന്റെ അടുത്ത പദം.