പാർത്ഥിവ വംശമണേ

രാഗം: 

അസാവേരി

താളം: 

ചെമ്പട 8 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഹനൂമാൻ

പാർത്ഥിവ വംശമണേ! ഭവാനുടെ

കാൽത്തളിർ പണിയുന്നേൻ

ആസ്ഥയോടൊത്തിത പോകുന്നേൻ നി-

ന്നാജ്ഞ ചെയ്തുകൊൾവാനായ് കേവലം

കരുണാലേശം തേ മയി വരികിൽ

കാര്യമെന്തു വിഫലമായ് വരുന്നതു?

നാകാപഗതന്റെ മറുകര പൂകാം ഞാനുടനേ

വേഗമോടു ചെന്നു കണ്ടു ഗുഹനൊടു

വാർത്തയൊക്കെയോതിടുന്നതുണ്ടഥ

പോകാമുടനേയയോദ്ധ്യയതിലഹ-

മോതുമത്ര ഭരതനോടവസ്ഥകൾ

ത്വൽക്കഥയതുമറിയാം വന്നിഹ വെക്കം ഞാൻ പറയാം

ത്വൽകൃപയുണ്ടെന്നാകിലൊന്നുമേ

ദുർഘടം വരാനുമില്ല നിയതം

തവ ചരണം മമ ശരണം സതതം

ശീഘ്രമൊന്നനുഗ്രഹിക്ക മാമയി!

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

പദശേഷം ആട്ടം വഞ്ചി കാണുന്നു. മീൻ പിടിക്കുന്നതു കാണുന്നു.

തിരശ്ശീല